Onderdeel van Islamitisch College

Islamitische Pedagogiek

In de islam wordt verwacht, dat de opvoeding zo goed mogelijk wordt verzorgd volgens islamitische principes.

Het doel van de opvoeding moet zijn, dat kinderen zullen opgroeien tot goede moslims. Verder wordt men in de islam aangespoord om goedheid, mededogen en rechtvaardigheid te betrachten. Tenslotte zijn kinderen verplicht om respectvol met hun ouders om te gaan en hen te gehoorzamen, tenzij dat strijdig is met de islam.

Vanuit islamitische pedagogiek is de manier waarop kleine en grote kinderen in de opvoeding dienen te worden benaderd, niet gelijk. De opvoeding wordt verdeeld in drie fasen, die elk ongeveer zeven jaar beslaan (1-7 voor spelen, 7-14 voor discipline en 14-21 voor begeleiding). Deze fasen gaan uiteraard niet abrupt, maar geleidelijk in elkaar over.

De Nieuwe Maan zal bevorderen, dat leerlingen zich bewust worden van hun rechten, plichten en verantwoordelijkheden en dat er een positieve instelling wordt ontwikkelt en iedereen gelijkwaardig wordt geaccepteerd, ongeacht nationaliteit, ras, geloof, leeftijd, geslacht of politieke overtuiging.