Onderdeel van Islamitisch College

Toelating en Verwijdering

Elke ouder kan zijn of haar kinderen op onze scholen inschrijven, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing. De scholen werpen geen financiële drempels op voor ouders om hun kind onderwijs te laten volgen.

Het bevoegd gezag besluit over de toelating en verwijdering van leerlingen. Over de toelating van leerlingen op scholen voor primair onderwijs bestaat duidelijke, heldere wetgeving. De vrijheid voor het kiezen van een school is een recht van de ouder/verzorger. De plicht om een kind in te schrijven, berust bij de persoon die het feitelijk gezag over het kind uitoefent. De procedure voor aanmelding is bij de balie op te vragen of via info@denieuwemaan.nl.

In bijzondere gevallen kan een leerling voor één of enkele dagen worden geschorst. Indien dat definitief is, dan is er sprake van verwijdering. Bij problemen wordt er in eerste instantie altijd naar een oplossing gezocht in overleg met de ouders en eventuele externe deskundigen. Dat kan bijvoorbeeld zijn, omdat de basisschool het kind niet kan bieden wat het nodig heeft (speciale zorg/aanpak) voor het leren of het gedrag. Ernstig wangedrag van een kind of ouder kan aanleiding zijn tot verwijdering. In voorkomende gevallen vindt er altijd overleg plaats met betrokken instanties als de onderwijsspecialist van het SWV en de leerplichtambtenaar. Indien het schoolbestuur uiteindelijk tot schorsing of verwijdering wil overgaan, wordt de procedure nauwlettend gevolgd, dat hiervoor geldt, artikel 40 lid 1 en 5 van de Wet op het Primair Onderwijs:

Lid 1: “De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. De toelating tot de school is niet afhankelijk van het houden van rechtmatig verblijf in de zin van artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000.”

Lid 5: “Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken groepsleerkracht. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet eerder plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorggedragen dat een andere school, een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs bereid is de leerling toe te laten. Indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar een zodanige school of instelling waarnaar kan worden verwezen, kan in afwijking van de vorige volzin tot definitieve verwijdering worden overgegaan.”