Onderdeel van Islamitisch College

WMK

Kwaliteitszorg
Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning beoordelen en verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze. Daarnaast hebben we onze kwaliteitszorg gekoppeld aan ons integraal personeelsbeleid. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. De instrumenten die we inzetten voor kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid (zie hoofdstuk Personeelsbeleid) leiden vrijwel altijd tot aandachtspunten. Samen met het team, en in het perspectief van onze streefbeelden en actuele ontwikkelingen, stellen we op basis daarvan verbeterpunten vast. Daarbij gaat het altijd om keuzes; we gaan uit van het principe: niet het vele is goed, maar het goede is veel. De gekozen verbeterpunten worden daarna verwerkt in het jaarplan en uitgewerkt door een projectgroep, een PLG of een werkgroep. De directie monitort de voortgang. Aan het eind van het jaar evalueren we de verbeterplannen en verantwoorden we ons over onze werkzaamheden in het jaarverslag. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
 
Onze ambities zijn:
  1. Wij beschikken over een meerjarenplanning voor kwaliteitszorg
  2. Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende ambities (zie dit schoolplan) minstens 1x per vier jaar beoordeeld worden
  3. Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren
  4. Wij werken planmatig aan verbeteringen(vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en jaarverslag)
  5. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn
  6. Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen)
  7. Wij rapporteren aan belanghebbenden(inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders)